10 PROPOSTES D’ACTUACIÓ

Esborrany del treball

1 Coordinar de manera efectiva les administracions per elaborar un pla de mesures de suport al teixit cultural (institucions, artistes, creadors, empreses, entitats, investigadors, gestors i treballadors, associacions…).

2 Reactivar i reestructurar el Consell de la Cultura de les Illes Balears perquè esdevingui, realment, una plataforma de participació oberta, plural, operativa, eficient i activa. Que es constitueixi com a espai de diàleg, coordinació i presa de decisions compartides, tot integrant la diversitat d’agents i sectors que conformen el teixit cultural, i obert a la participació ciutadana.

3 Impulsar programes de suport a curt termini que incloguin tota la cadena de valor del procés creatiu (recerca, creació, experimentació, producció i difusió), articulin mecanismes que permetin aportar recursos econòmics de forma urgent a través de sistemes administratius àgils i simplificats, i estableixin mesures de protecció destinades a creadors, investigadors, treballadors de la cultura, empreses, associacions, entitats i institucions.

  • Per a la xarxa de centres de creació, producció i exhibició cultural
  • Per a agents, persones i col·lectius culturals amb projectes de recerca o en procés
  • Per a projectes socials, educatius i de proximitat
  • Per al cinema, l’audiovisual i les noves tecnologies
  • Per a la música
  • Per als espectacles escènics
  • Per al sector del llibre
  • Per al sector de les arts visuals
  • Per al sector dels museus, l’arqueologia i el patrimoni cultural, material i immaterial

4 Fer un pla nou per donar suport econòmic a la xarxa d’espais i projectes culturals de proximitat, públics o privats, professionals o amateurs, que desenvolupin projectes socioculturals de proximitat i amb voluntat de servei públic. Ens referim a projectes amb criteris de retorn social, projectes d’educació i mediació, projectes de cultura popular, projectes comunitaris, projectes de valoració i salvaguarda del patrimoni cultural material i immaterial…

5 Aplicar les recomanacions de la UNESCO relatives a la condició de l’artista, que insta els estats membres a millorar la situació professional, social i econòmica dels artistes mitjançant l’aplicació de polítiques i mesures relacionades amb la formació, els drets laborals, fiscals, de mobilitat i de llibertat d’expressió. Així mateix donar suport davant del Ministeri de Cultura a la demanda d’entitats com ICOMOS de crear línies específiques que garanteixin el manteniment del teixit professional lligat a l’activitat museística i al patrimoni cultural, amb la finalitat que puguin afrontar la greu crisi a la qual actualment estam abocats.

6 Crear mecanismes i pautes adreçats a totes les institucions, empreses, associacions, entitats i agents culturals, de bones pràctiques per garantir condicions de treball dignes, drets laborals, contractacions, drets socials, ètics, mediambientals, de gènere…

7 Dissenyar un pla estratègic per a les empreses culturals a través d’una veritable articulació i coordinació entre sectors i institucions, situat en el context del Pla de ciència, tecnologia i innovació (CTI) de les Illes Balears 2018 – 2022, de la RIS3 Illes Balears 2017 (Regional Innovation Strategies) i del Pla d’indústria de la Direcció General d’Indústria del Govern.

8 Desenvolupar un pla per a un nou model turístic, en què el patrimoni i
la cultura , la biodiversitat i el mediambient siguin elements clau, basat
en la proximitat i l’aprofitament dels recursos locals, un pla sostenible
en l’ús dels recursos culturals, socials, econòmics i ambientals. El
patrimoni ha de formar part de l’educació de la ciutadania, s’ha de
difondre i se n’ha de valorar la singularitat. S’han d’implicar les
comunitats locals en la seva gestió.

9 Treballar marcs normatius i iniciatives legislatives que afectin els sectors de la cultura per evitar situacions com l’actual, que ha duit tots els agents, persones i comunitats culturals a una situació insostenible provocada, en part, per la manca d’unes normatives que regulin els processos i els emparin.

10 Enfortir les nostres institucions alhora que les repensam i democratitzam impulsant noves formes de governança compartida i implicant-hi activament la ciutadania. Han de tenir capacitat de confluència i diàleg, han de contribuir en la reactivació de la ciutadania a través de pràctiques més democràtiques i corresponsabilitat en la presa de decisions.

Create your website at WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: